IBAB INSIDER

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube

THE SOCIAL MEDIA TEAM

Dr. Shruthi Vembar

Ankita Venkatesh

Chondamma B.V

Yukti Khanna

Sakshi Sharma

Shruti Sinha

Nabodit Bhattacharya

Meghna Joon

Monoswi Chakraborty

Aadhya Jaisimha

Pavan Matani

Sonal Kumar

Sushma Hegde

THE SOCIAL MEDIA TEAM, 2019-2020

Dr. Shruthi Vembar,  Ankita Venkatesh,  Chondamma B.V,  Devangshu Nandi,  Ganesh Muthu,  Tejashwini Alalamath,

‚Äč

 

Ritika Aggarwal, Rohit Sannamani,  Saurabh Whadgar,  Venitha Bernard,  Vishnu V. Ashok.

Tejashwini Alalamath

Write to us at

ibab.insider@gmail.com

  • Twitter

Follow us on twitter